EU podrška unapređenju socijalne zaštite u opštini Ražanj

U okviru projekta “Unapređenje socijalne zaštite u opštini Ražanj”, koji sprovodi Opština Ražanj u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Ražanj i udruženjima građana – “Sunčev zrak” iz Ražnja i “Evrokontakt” iz Kruševca, omogućeno je unapređenje usluge pomoć u kući kao i poboljšanje normativnog okvira u opštini Ražanj. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 180,302.56 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 20,033.62 EUR putem sufinansiranja.

Projekat je imao za cilj da unapredi socijalnu zaštitu u opštini Ražanj putem razvoja postojeće usluge (pomoć u kući), mapiranjem potreba zajednice u toj oblasti i izradom opštinskog strateškog dokumenta u oblasti socijalne zaštite. Opština nema veliki budžet (oko 300 miliona dinara), te joj nije lako da izadje u susret svim potrebama stanovništva, te je potrebno planski i sistematično razvijati ovu oblast, u skladu sa mogućnostima i optimalnim angažovanjem postojećih resursa.

Obzirom na opštu situaciju i potrebe, projekat se bavio razvojem socijalne zaštite putem planske izgradnje sektora, čime su stvoreni uslovi da se po završetku projekta ova oblast razvija na održivi način.

Usluga pomoć u kući je po prvi put organizovala pružanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe u potpunosti u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom i standardima koji su važeći u toj oblasti. Izradjeni su novi i izmenjeni postojeći opštinski dokumenti, koje su nadležni organi lokalne samouprave (Opštinsko veće, Skupština opštine) usvojili. Uveden je po prvi put princip sufinansiranja usluge od strane korisnika. Izvršeno je i publikovano mapiranje potreba stanovništva. Skupština opštine je u januaru 2019. godine usvojila strateški dokument za razvoj socijalne zaštite u period od 2019 do 2026. godine.

Rezultati projekta se mogu uočiti kod svih ciljnih grupa projekta, koje su stekle dodatna saznanja i iskustva. Najšira javnost je redovno obaveštavana putem medija i internet prezentacije projekta o svim najvažnijim aspektima projekta i o realizovanim aktivnostima.

Korisnici smatraju da je najvažnije održati kontinuitet usluge, budući da su veoma zavisni od nje, da su im pružaoci usluge (gerontodomaćice) postale veoma važan deo njihove svakodnevnice pošto im u mnogome poboljšavaju kvalitet života, ali i u smislu društva i socijalizacije. Korisnici se dosta vezuju za pružaoce usluge i veoma im je važno da se usluga nastavi i po završetku projekta.

Opština Ražanj je prvi put bila nosilac projekta koji je finansirala Evropska unija. Naučeno je dosta o specifičnostima projekata koje EU finansira i ojačani su kapaciteti lokalne samouprave i partnerskih organizacija u tom smislu.
Naučili smo da se mora povesti računa o održivosti usluga socijalne zaštite, što je veoma važno pre svega za korisnike usluga. U potpunosti su sagledane potrebe za unapređenjem usluge, da bi se efikasno pružala svim potencijalnim korisnicima na teritoriji cele opštine koja je veoma razuđena jer ima 21 naseljeno mesto, a nisu sva povezana sa centrom opštine na najbolji način iz više razloga (kvalitet putne mreže, nedovoljno razvijen javni prevoz i dr.). Takođe, naučili smo da je potrebno planski razvijati resurse za unapredjenje postojeće i uvođenje novih usluga socijalne zaštite (ljudski, materijalni i dr.).

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.