EU pomoć u prevenciji osipanja romske dece iz obrazovnog sistema

U okviru projekta “Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”, koju sprovodi Centar za proizvodnju znanja i veština u partnerstvu sa Centarom za socijalni rad Novi Sad i predškolskom ustanovom „Radosno detinjstvo” u Novom Sadu, postavljeni su osnovi za inkluziju romske dece u predškolskom uzrastu i njuhovo ojačavanje za nastavak školovanja.. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 151,036.92 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 16,781.88 EUR putem sufinansiranja.

Projekat se fokusira na problem nedovoljne uključenost dece romske nacionalnosti u obrazovni sistem, pre svega u predškolski vaspitno-obrazovni sistem na ranom uzrastu od 1 do 5,5 godina. Pored toga, projekat se bavio i drugim krupnim pitanjem, a to je osipanje dece romske nacionalnosti iz školskog sistema, i rano napuštanje školovanja. Na kraju, projekat se bavio unapređenjem intersektorske saradnje u oblasti dečije zaštite na lokalnom nivou i javnim zagovaranjem za izradu i usvajanje lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma.

U okviru projekta uspostavljena je i unapređena međusektorska saradnja (socijalna zaštita, zdravstveni, obrazovni sistem) u oblasti ranog razvoja i obrazovanja i prevencije osipanja na lokalnom nivou u Novom Sadu – kroz trening i senzibilizaciju lokalnih aktera, međusektorsko umrežavanje i prenos dobrih praksi. Kroz javno zagovaranje za izradu i usvajanje lokalnog akcionog plana (LAP) za Rome sa uključenim merama koje se odnose na podsticanje ranog razvoja i prevenciju osipanja romskih učenika iz obrazovnog sistema. Na polju sprečavanja osipanja iz školskog sistema, projekat je insistirao na uspostavljanju, razvijanju i realizaciji rada školskih timova za prevenciju osipanja i njihovih akcionih planova 9 škola u Novom Sadu, direktan rad sa školskom decom i njihovim porodicama kroz saradnju između škola i centra za socijalni rad. Na kraju, projekat je pružio podršku romskim porodicama: direktan terenski rad i inkluzivne radionice sa porodicama i decom, uključivanje dece u predškolsku ustanovu, materijalna pomoć (higijenski paketi, odeća, obuća).

Projekat je ostvario svoje rezultate u svim predviđenim komponentama. Umesto 15, stimulisano je 27 roditelje dece da se prijave za upis u predškolsku ustanovu, a upisano je planiranih 15 dece, s obzirom na hornićni nedostatak kapaciteta u predškolskoj ustanovi. Timovi za prevenciju osipanja i ranog napuštanja školovanja uspostavljeni su u 9 umesto planiranih 7 škola jer je interesovanje škola u Novom Sadu bilo veliko. U okviru formiranih timova, volonterima se kontinuirano pružala obuka i nadzor.

Saradnja između škola i Centra za socijalni rad koja vodi ovaj radni paket je bila odlična. Do kraja maja 2018. godine 51 detetu je pružena podrška u prevenciji napuštanja školovanja, a 91,1% njih se vratilo u školu sa manje ili više redovnim pohađanjem. Materijalna podrška školskoj deci isporučena je uglavnom u obliku novčane socijalne pomoći, a obuća i odeća kao i hogijenski paketi je distribuirana u potpunosti u skladu sa planom projekta.

Centar za proizvodnju znanja i veština je okupio grupu nevladinih organizacija koje pružaju podršku romskoj populaciji u Novom Sadu i ponovo uspostavio platformu za zagovaranje za izradu i usvajanje lokalnog akcionog plana za Rome u Novom Sadu. Gradsko veće Grada Novog sada formiralo je radnu grupu za unapređenje popložaja Romkinja i Roma i u radnu grupu ukqučeni su predstavnici centra za poroizvodnju znanja i veština, kao i centra za socijalnin rad. Lokalni akcioni plan je izrađen do decembra 2018. godine u radnoj verziji i promovisan na završnoj konferenciji koja je održana 05.12.2018. godine. Očekuje se finalizacija plana na proleće 2019. godine i njegovo usvajanjne od strane gradskog veća/skupštine grada.

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.