Inovativni pristupi u sprovođenju socijalne zaštite u Republici Srbiji

Skup o inovativnim pristupima u sprovođenju socijalne zaštite održan je 1. februara 2018. godine u Beogradu. Događaj je pripremljen u okviru projekta „Podrška razvoju regulatornih mehanizama socijalne zaštite“, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat finansira EU, a sprovodi NIRAS konzorcijum.

Sastanak je organizovan sa ciljem da doprinese unapređivanju znanja zainteresovanih strana o inovativnim pristupima i mehanizmima neophodnim za dalji razvoj usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji i otvori diskusiju o predlozima za unapređivanje okvira za razvoj inovativnih usluga. Sastanak je okupio predstavnike organizacija koje sprovode projekte usluga socijalne zaštite, kao i druge zainteresovane strane: predstavnike nadležnih institucija, stručnjake u oblasti socijalne zaštite, međunarodne donatore koji podržavaju razvoj usluga socijalne zaštite, i druge.

Vlada Republike Srbije u okviru Programa reformi politika zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) navodi da “procesi reformi u oblasti socijalne zaštite podrazumevaju ne samo potpuno drugačiji pristup korisnicima i njihovo postavljanje u centar sistema, već i uspostavljanje brojnih novih inovativnih i fleksibilnih usluga, uključivanje većeg broja pružalaca usluga iz nedržavnog sektora (OCD i privatnog sektora) i povezivanje najrazličitijih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou”.

Ovaj događaj je ukazao na potencijale za inovacijama koje se mogu pronaći u grantovima koji su finansirani od strane EU u oko 30 jedinica lokalne samouprave i ukaže na prostor za unapređivanje okvira za razvoj usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji. Pored toga, ovaj sastanak doprineo profilisanju elementa neophodnih za izradu nove Strategije razvoja socijalne zaštite, koja će se razvijati u toku 2018.