Najčešće nepravilnosti prilikom sprovođenja javnih nabavki prema EU pravilima

Piše: Kalina Marković Ilić

Primena PRAG pravila za sprovođenje sekundarnih javnih nabavki se do sada pokazala kao jedna od većih izazova za grant korisnike tokom procesa sprovođenja grant projekata. Ovom prilikom će biti predstavljeni neki od ključnih uočenih nedostataka prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki prema PRAG pravilima a na osnovu dosadašnjeg iskustva stečenog tokom procesa monitoringa projekata, kao i verifikacije izveštaja.

Može se zaključiti da najčešći uzrok nepravilnosti predstavlja nedovoljno poznavanje engleskog jezika, a posledično i nerazumevanje samih pravila i sadržaja PRAG dokumentacije, zbog čega se često pribegava primeni pravila i dokumentacije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Kao najčešći primeri nerazumevanja osnovnih principa, svrhe i suštine pojedinih dokumenta su recimo korišćenje pogrešnih PRAG obrazaca u postupku ili definisanje selekcionih kriterijuma koji su od projekta do projekta isti a neretko i pogrešni u kontekstu nabavke. Zatim, Izveštaji o evaluaciji nisu dovoljno razrađeni i ne sadrže odgovarajući opis procesa evaluacije. Isto tako, kada je reč o uslugama, ocene ponuda od strane članova sa pravom glasa Komisije za ocenu ponuda uglavnom su iste i nisu obrazložene, što u određenim slučajevima može upućivati na značajnije nepravilnost u postupku javne nabavke. Važno je još i napomenuti da su ponude za usluge (organisation and methodology) koje pripremaju ponuđači slabo razvijene bez dovoljno relevantnih elemenata, a često se i postupci ponavljaju jer nema zainteresovanih ponuđača. U cilju olakšavanja sprovođenja postupaka javnih nabavki prema PRAG pravilima, kako grant korisnicima tako i ponuđačima, CFCU je omogućio i stavio na raspolaganje značajno pojednostavljene pakete tenderskih dosijea za sve vrste ugovora (simplified tender dossiers) koje većina grant korisnika nije koristila.

Iako je jedan od ključnih principa predviđenih Aneksom IV grant ugovora, u značajnom broju uočenih nedostataka je i odsustvo istraživanja tržišta i obrazloženje izbora potencijalnih ponuđača za postupke javnih nabavki koji ne podrazumevaju objavljivanje tendera (Single tender procedure and Competitive negotiated procedure). Takođe, grant korisnici imaju poteškoće u primeni pravila o poreklu koje predstavlja jedano od osnovnih kriterijuma za opravdanost troška kada je reč o nabavci opreme/robe prema Aneksu IV, kao i poteškoće u obezbeđivanju relevantnog dokaza o poreklu.

Pored najučestalijih nedostataka navedenih u tekstu, postoji još niz uočenih nedostataka u različitim fazama i koracima postupaka javnih nabavki prema EU pravilima. Identifikovani nedostaci mogu dovesti do neopravdanosti troškova, te lošije apsorpcije dodeljenih sredstava, što upućuje na važnost izgradnje kapaciteta kod grant korisnika u toj oblasti. Pokazalo se da grant korisnici retko poseduju unutrašnji kapacitet za sprovođenje javnih nabavki po EU pravilima već uglavnom kroz projekat eksterno angažuju stručnjake za javne nabavke, čiji rezultati rada često ne podležu kontroli kvaliteta upravo zbog nedostataka kapaciteta u toj oblasti kod grant korisnika.