Finalni izveštaj

Revizorski savet: popunjavamo kao da je interim odobren (iako nije), tako da popunjavamo te kolone kako smo predali u interim izveštaju.

Naš predlog je da postupite prema uputstvu revizora. Odnosno, ukoliko interim izveštaj nije odobren, finalni finansijski izveštaj popunjavate kao da je jeste odobren.

Revizorski savet: u okviru finalnog zahteva za plaćanje tražiti svu nedostajuću sumu (ukupno koliko se potražuje) i navesti u napomeni da po prethodnom zahtevu za plaćanje nije odgovoreno, te da se ovim traži ukupna suma koja se potražuje od CFCU.

Naš predlog je da postupite prema uputstvu revizora. Odnosno, ukoliko nije poznat iznos odobrenih sredstava za interim izveštaj, u okviru finalnog zahteva za plaćanje možete tražiti preostala sredstva koja potražujete u skladu sa ugovorom, odnosno u skladu sa nastalim troškovima u poslednjem izveštajnom periodu.

Predlažemo da iskažete prosečnu vrednost plate za period izveštavanja u okviru budžetske linije finansijskog izveštaja (kolona: unit value) , a kroz dokument “Calculation of project team salaries” (Obračun troškova projektnog tima) će se imati uvid u način obračuna i visinu plate za svaki mesec posebno. Takođe, navedeni troškove je neophodno istovetno prikazati i u okviru dokumenta “Detail breakdown of costs” gde će se jasno videti specifikacija nastali troškovi u okviru budžetske linije. Ovo važi za sve budžetske linije koje se odnose na troškove projektnog tima. Zbir pojedinačno prikazanih troškova u okviru navedenih dokumenata je neophodno da bude u skladu sa ukupnim iznosom prikazanim u finansijskom izveštaju za relevantnu budžetsku liniju.

Na isti način kao u prethodnom odgovoru, unesete prosek plata ličnih pratilaca u finansijskom izveštaju. Dakle, neophodno je da utvrdite prosečnu vrednost plata za izveštajni period i tako prikažete “Unit value” u budžetskoj liniji. U okviru dokumenta “Detail breakdown of costs” prikazaćete troškove za svakog ličnog pratioca za svaki mesec hronološki i na taj način obezbediti specifikaciju troškova za tu budžetsku liniju. Neophodno da zbir pojedinačnih plata bude u skladu sa ukupnim iznosom za tu budžetsku liniju u finansijskom izveštaju. U ovom slučaju (za lične pratioce) ne popunjavate “Calculation of project team salaries” (Obračun troškova projektnog tima).

Revizorski savet: iznos u finansijskom izveštaju prikaze kao suma bez jedinične vrednosti, dok se u okviru posebnog dokumenta opiše problem i razlog navedenog predstavljanja troška ličnih pratilaca.

Naš je predlog da postupite prema uputstvu revizora.

U skladu sa članom 15.9 Opštih uslova ugovora (General conditions) i instrukcijama Ugovornog tela, za potrebe izveštavanja se koristi kurs na dan poslednje uplate Ugovornog tela, odnosno: “the exchange rate of the last instalment received from the contracting authority will be applied”. Međutim, različite okolnosti prilikom pripreme Finalnog izveštaja otežavaju tumačenje navedene instrukcije i primenu pravila.
Zbog toga, da bi Vam bliže približili praktičnu primenu navedenog pravila za potrebe izveštavanja u nastavku su primeri primene kursa u različitim okolnostima prilikom finalnog izveštavanja.

Primer 1. Ugovorno telo do roka za dostavljanje Finalnog izveštaja je izvršilo uplatu samo inicijalnog pretfinansiranja, odnosno do roka za dostavljanje Finalnog izveštaja nije izvršeno uplata drugog pretfinansiranja (druge tranše).
U ovom primeru kurs koji se koristi za pripremu Finalnog izveštaja je praktično isti kao za pripremu Interim izveštaja, odnosno kurs na dan uplate inicijalnog pretfinansiranja.
Molim Vas imajte još u vidu da se pod „kursom na dan uplate“ podrazumeva kurs na dan kada su sredstva legla na račun grant korisnika, odnosno: “the rate of exchange at which each contracting authority’s contribution was recorded in the beneficiary(ies)’s account”.

Primer 2. Ugovorno telo je do roka za dostavljanje Finalnog izveštaja izvršilo uplatu drugog pretfinansiranja (druge tranše) na osnovu Interim izveštaja. Grant korisnik je još u prvom izveštajnom periodu potrošio sva sredstva inicijalnog pretfinansiranja na troškove nastale u tom periodu.
Ukoliko je inicijalno pretfinansiranja potrošeno u prvom izveštajnom periodu u narednom izveštajnom periodu za pripremu Finalnog izveštaja koristi se kurs poslednje uplate Ugovornog tela, odnosno kurs na dan uplate drugog pretfinansiranja.

Primer 3. Ugovorno telo je do roka za dostavljanje Finalnog izveštaja izvršilo uplatu drugog pretfinansiranja (druge tranše) na osnovu Interim izveštaja. Grant korisnik u prvom izveštajnom periodu nije potrošio sva sredstva inicijalnog pretfinansiranja.
Ukoliko inicijalno pretfinansiranja nije potrošeno u prvom izveštajnom periodu u narednom izveštajnom periodu za pripremu Finalnog izveštaja se koristi kurs na dan uplate inicijalnog pretfinansiranja dok iznos troškova ne bude jednak iznosu inicijalnog pretfinansiranja. Za troškove iznad visine inicijalnog pretfinansiranja se koristi kurs na dan uplate drugog pretfinansiranja (druge tranše/poslednje uplate), što dovodi do postojanja dva kursa prilikom pripreme Finalnog izveštaja.

Da, možete izvršiti poresko oslobođenja na isti način i po proceduri kao i za ostale troškove. Važno je voditi računa da se oslobodite PDV-a pre izvršenog avansnog plaćanja (ukoliko ugovor to predviđa) ili pre nego što je usluga izvršena. Molim vas pogledajte detaljan opis procedure oslobođenja od PDV-a na sajtu CFCU, http://www.cfcu.gov.rs/tag.php?tag=tax. Takođe, sada postoji i mogućnost elektronskog podnošenja PPO-PDV obrasca ukoliko imate mogućnost korišćenja elektronskog servisa Poreske uprave.

Nije neophodno da grant korisnik vrši izmenu budžeta u skladu sa odobrenjem Interim izveštaja. Grant korisnik će dobiti informaciju u odobrenju iznos traženih sredstava, koliko nije prihvaćeno sa razlogom neprihvatljivosti i ukupan odobreni iznos.