Ljudski resursiUpiti vezani za pripremu privremenog / završnog izveštaja o grantu.

Odgovor na vaše pitanje je da, lice može da bude angažovano tako da radi 9 meseci puno radno vreme ili da određene mesece radi više ili manje. Važno je da do kraja sprovođenja projekta angažman tog lica, tj. trošak njegovog angažmana bude u skladu sa budžetom projekta. Zato je važno da se za sva lica koja nisu angažovana 100% vodi time-sheet , a obračuni plata ili honorara rade prema satnici rada za svaki mesec u kojem je osoba radila.

Obzirom da je ova pozicija navedena u 1. Ljudski resursi onda se može napraviti isključivo ugovor o radu ili ugovor o delu. Takođe, ova osoba, tj. pozicija mora da prima mesečnu platu/honorar jer je tako predstavljeno u budžetu (kao 100% radnog vremena). Ukoliko još niste zaposlili tu osobu, to onda znači da će vam taj deo sredstava ostati nepotrošen ili će biti usmeren na neke druge stavke ukoliko se ukaže opravdana potreba i sprovede modifikacija.

Odgovor na ovo pitanje bi bio i jedno i drugo. Naime, time-sheet vam svakako treba za obračun koje dane su radili i na kojim poslovima, a izveštaj je svakako nešto šta preporučamo da se traži od svih stručnjaka kako biste imali konačni dokaz o poslu koji su radili. Taj izveštaj, kao i time-sheet potrebno je da vi prihvatite pre nego odobrite i sprovedete plaćanje.

Isplata dnevnica sprovodi se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. To znači pre svega da se osoba upućuje na put i zavisno o vremenu provedenom na putu ostvaruje pravo na dnevnicu. U budžetu vašeg projekta navedene je iznos od 10 EUR za 50 dnevnica što znači da taj iznos predstavlja punu dnevnicu (najviši iznos) koju određena osoba može dobiti po danu provedenom na putu (u skladu sa satnicom za punu dnevnicu). Ukoliko je taj iznos veći od dozvoljenog nacionalnog iznosa, tada taj iznos uključuje i eventualne dodatne poreze. Za isplatu dnevnice svakako treba da imate putni nalog iz kojega je vidljivo gde je osoba putovala, u koju svrhu i koliko je sati provela na putu.

Uopšeno, ukoliko je osoba već negde zaposlena, bilo u privatnom ili javnom sektoru, onda morate voditi računa da njen angažman na projektu, kada govorimo o procentima radnog vremena ne prelazi dozvoljeni maksimum što se tiče radnog vremena generalno. Što se tiče pravila ugovora, ne postoji jasno određenje granice maksimuma jer to zavisi i od dozvoljenih granica koliko jedna osoba može nedeljno ili mesečno raditi prema nacionalnom zakonodavstvu. Ukoliko je osoba već negde zaposlena, bilo u privatnom ili javnom sektoru, u zakonodavstvu Republike Srbije ne postoje ograničenja u smislu angažovanja lica po Ugovoru o delu ( i ugovora o honoraru) u smislu procenata radnog vremena angažovanja. Ograničenje radnog vremena (40 sati nedeljno prema srpskom zakonodavstvu) postoji samo za Ugovor o radu. Naime, ako je lice zaposleno po Ugovoru o radu 50% u jednoj firmi (20 sati nedeljno), isto lice može biti prijavljeno samo još do 20 sati u nekoj drugoj firmi po Ugovoru o radu. Ovde je svakako važno imati na umu da će osoba koju angažujete imati obavezu prijave radnog vremena popunjavajući informacije o odrađenoj satnici (tzv. time-sheet) te će se svakako uzimati u obzir da li osoba fizički može odrađivati posao angažmana na projektu (vašeg predviđenog procenta i opsega posla) i punog radnog vremena u instituciji ili drugom pravnom licu u kojem je zaposlena.

Nadalje, u tenderskoj dokumentaciji za grantove, dokumentu Guidelines for Applicants, str. 29, Eligible direct costs navedeno je sledeće: „Salary costs of the personnel of national administration (local government employees, employees working in schools, health care, centres for social work, residential intuitions etc.) may be eligible to the extent that they relate to the cost of activities which the relevant public authority would not carry out if the action were not undertaken.”

Uzimajući ovaj gore navod, imamo potrebu istaknuti da kada govorimo o angažovanju osobe koja je već zaposlena u javnoj instituciji, a ta javna institucija je partner na projektu, tada ta osoba ona ne može biti angažovana i honorarno, već samo njen udeo plate može predstavljati ko-finansiranje budžeta projekta.

Kod angažovanja osoba koje su već zaposlenici javnih institucija treba poseban oprez u smislu kako se ne bi susreli sa konfliktom interesa ili nekim drugim preprekama za transparentno obavljanje posla. Ukoliko je moguće, svakako bi bilo dobro i da nadređeni te osobe iz javne institucije odobri taj angažman. To nije obaveza, ali je preporuka, zavisno o već navedenim eventualnim izazovima sa kojima se možete susretati prilikom angažovanja osobe zaposlene u javnom sektoru.

U okviru budžetske celine 1. Ljudski resursi nije moguće angažovanje stručnjaka preko pravnih lica. Za takvu vrstu angažmana predviđena je budžetska celina 5. Drugi troškovi, usluge.