PDVUpiti vezani za pripremu privremenog / završnog izveštaja o grantu.

Iz budžeta nije vidljivo koje stavke finansira koji donator. Oslobađanje od PDVa se dobija na iznos granta.

Vezano za tendere, sve iznose kojima baratate ili koje tražite od ponuđača treba da budu bez PDV-a. Takođe, jasno komunicirajte tu informaciju kako bi svi uključeni znali da postoji procedura PDV oslobođenja i da se stoga isti ne zaračunava.

Na revizorske usluge se ne plaća PDV. PDV je nedopušteni trošak za sve fakture. Iznos koji je naveden u budžetu predstavlja neto iznos za revizorsku uslugu. Pro-fakturu revizora oslobađate PDV-a kao i ostale troškove navedene u budžetu.

Prema uputstvima datim na Implementacijskoj radionici, PDV oslobođenje dobija se na osnovu predračuna/predfakture po kojem će se izvršiti plaćanje. Ukoliko planirate vršiti plaćanje u više navrata, to znači da ćete svaki put trebati da tražite PDV oslobođenje (za svaki predračun/predfakturu). Takođe, kao što smo istaknuli na radionici, pitanja vezana uz PDV oslobođenje možete uputiti i direktno na i-mejl: nevenka.tripkovic@mfin.gov.rs pre podnošenja prvog zahteva za oslobođenje kako biste bili sigurni da ste sve pripremili pre slanja dokumentacije u poresku.