Prva radionica o implementaciji grant šeme

Radionica namenjena implementaciji grant šeme organizovana je 29. i 30. Juna 2017. godine u prostorijama CFCU-a u Beogradu. Ovo je prva radionica u okviru ove grant šeme prilikom koje se Tim tehničke pomoći predstavio korisnicima grantova. Tokom rada, naglasak je stavljen na pravila i procedure u implementaciji projektnih aktivnosti.

Obzirom na brojnost korisnika, jednodevna radionica je organizovana dva puta za dve gruge učesnika – 29. i 30. juna 2017. Većina odobrenih projekta je imala po dva predstavnika na radionici, uglavnom programske i finansijske menadžere. Tokom dva dana, kroz radionicu je prošlo 65 učesnika i učesnica.

Radionica je oranizovana uz veliku pomoć Korisničke institucije i Ugovorne strane. CFCU je sa svoje strane obezbedio uslove za održavanje događaja. Predstavnici obe institucije su uzeli aktivno učešće u realizaciji radionice. Takođe je pripremljena relevantna prezentacija Poverpoint-a i priručnici za radionice.

Materijali sa obuke 1 – Obuka za implementaciju grantova

Smernice za implementaciju grantova za korisnike granta

Vodič za vidljivost aktivnosti projekata